سه‌شنبه, 28 اسفند 1397
  • EN
عنوان : بازدید معاون فنی محترم سازمان از اداره كل نقشه برداری شمال شرق
کد خبر : ۲۰۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ 
ساعت : ۹:۱۱:۶

امتیاز :  ۴.۳۶ |  مجموع :  ۳۳۶

 در تاريخ 97/06/24 معاون فني محترم سازمان نقشه برداري کشور جناب آقاي دکتر جمور از فعاليتهاي اداره کل نقشه برداري شمال شرق بازديد نمودند و ضمن ديدار با همکاران در قسمت هاي مختلف ، گزارش فعاليتهاي آنان به ايشان ارايه گرديد.
از جمله فعاليتهاي شاخص ارايه شده محاسبات ژئوديناميک و سايت طراحي شده براي نمايش بردارهاي سرعت IPGN.ir ، همچنين تهيه پايگاه داده از نقشه هاي بزرگ مقياس و فعاليت زمين مرجع نمودن نقشه هاي قديمي خدمات فني بود.
سپس در جلسه اي جداگانه جزييات فني و تخصصي پروژه هاي فوق ارايه گرديد و پيشنهادات مختلف مطرح و مورد بحث قرار گرفت. همچنين در طي اين بازديد يک روزه ، جلسه هم انديشي با شرکتهاي مهندسان مشاور فعال در سطح منطقه شمال شرق برگزار گرديد و در خصوص موضوعاتي مانند صدور خدمات مهندسي ، مشارکت احتمالي مهندسان مشاور صلاحيت دار در فعاليتهاي نظارتي و همچنين عرصه هاي جديد فعاليت مانند SDI و ... طرح و مورد بررسي قرار گرفت.

 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0